อัตราภาษีรถประจำปี

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  2522

 

1.    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  เก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบรวมกันของเครื่องยนต์แต่ละคันในอัตราดังต่อไปนี้

               ก.   600   ลูกบาศก์เซ็นติเมตรแรก   ลูกบาศก์เซ็นติเมตรละ                                          0.50 บาท

               ข.   ส่วนที่เกิน   600   ลูกบาศก์เซ็นติเมตร แต่ไม่เกิน  800  ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

                     ลูกบาศก์เซ็นติเมตรละ                                                                          1.50  บาท

               ค.  ส่วนที่เกิน  1,800   ลูกบาศก์เซ็นติเมตร  ลูกบาศก์เซ็นติเมตรละ                                4.00  บาท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  ที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ และมิได้ให้บุคคลธรรมดาเช่าซื้อ ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการการให้เช่าซื้อของนิติบุคคลนั้น ให้เก็บภาษีในอัตรา 2 เท่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  ที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี นับแต่ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ ดังนี้

               ปีที่   6                             ร้อยละ     10

               ปีที่   7                             ร้อยละ     20

               ปีที่   8                             ร้อยละ     30

               ปีที่   9                             ร้อยละ     40

               ปีที่ 10  และปีต่อ ๆ ไป             ร้อยละ     50

2.   รถจักรยานยนต์ให้คำนวณภาษีประจำปี ในอัตราดังต่อไปนี้

              ก. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล                      คันละ      100  บาท

              ข.  รถจักรยานยนต์สาธารณะ                       คันละ     100  บาท

3.   รถพ่วงของรถจักรยานยนต์                                  คันละ      50  บาท

4.   รถพ่วงนอกจากรถพ่วงของรถจักรยานยนต์                 คันละ    100  บาท

5.   รถบดถนน                                                   คันละ    200  บาท

6.   รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม                          คันละ      50  บาท

7.   รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการ รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล    รถยนต์สำหรับลากจูง และรถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในงานเกษตรกรรม เสียภาษีตามตารางอัตราภาษี ดังนี้

 

    น้ำหนักรถ

กิโลกรัม

จำนวนเงิน  (บาท)  แยกตามประเภท

รถนั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน

รถยนต์รับจ้าง

ระหว่างจังหวัด

รถยนต์บริการ

รถยนต์รับจ้าง

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรถยนต์สำหรับลากจูง    รถแทรกเตอร์ที่มิได้       ใช้ในงานเกษตรกรรม

ไม่เกิน  500

150

450

185

300

501-750

300

750

310

450

751-1,000

450

1,050

450

600

1,000-1,250

800

1,350

560

750

1,251-1,500

1,000

1,650

685

900

1,501-1,750

1,300

2,100

875

1,050

1,751-2,000

1,600

2,550

1,060

1,350

2,001-2,500

1,900

3,000

1,250

1,650

2,501-3,000

2,200

3,450

1,435

1,950

3,001-3,500

2,200

3,900

1,625

2,250

3,501-4,000

2,400

4,350

1,810

2,550

4,001-4,500

2,600

4,800

2,000

2,850

4,501-5,000

2,800

5,250

2,185

3,150

5,001-6,000

3,000

5,700

2,375

3,450

6,001-7,000

3,200

6,150

2,560

3,750

7,001  ขึ้นไป

3,600

6,600

2,750

4,050

 

สำหรับรถซึ่งใช้ล้ออย่างอื่นนอกจากยางกลวง ให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กำหนดไว้อีกกึ่งหนึ่ง